Utredning om kommunala matlådor i Örebro län

Matlådor SPF-1

Äldre personer som har problem med att själva ordna sin mat kan efter ansökan hos kommunen få s.k. ”biståndsbeslut” om kommunal matlåda. Kvaliteten på innehållet i dessa matlådor har kritiserats under många år ur olika aspekter. Trots all offentlig diskussion finns det ingen samlad utredning om hur kommunala matlådor produceras och levereras respektive hur de äldre personerna uppfattar maten och vilken effekt den har på deras hälsotillstånd.

Under 2012 har Sveriges Pensionärsförbund (SPF), Örebrodistriktet (ordf. Roland Edlund och vice ordf. Ulf Grell), i samarbete med Örebro universitet (undertecknad och dietist, doktorand Stina Engelheart) genomfört en utredning av hur matlådor produceras och levereras i alla 12 kommunerna i Örebro län. Dessutom har maten i matlådor i alla kommunerna provsmakats av lokala SPF-föreningar i respektive kommun. Resultatet av denna pilotstudie har resulterat i en särskild rapport och har även redovisats som ett symposium vid  Medicinska Riksstämman i Stockholm/Älvsjö 121129 och vid ett SPF-seminarium på Scandic Hotell i Örebro 121130 enligt vidstående artikel i Nerikes Allehanda 121101.

Förhoppningsvis kan pilotstudien ge förutsättningar för en mer genomgripande studie av bl.a. biståndsbeslut om matlådor, vad de äldre personerna själva anser om matlådorna, hur stor andel matlådorna utgör av det samlade intaget av energi och näringsämnen över dygnet samt hur de äldre personernas hälsotillstånd utvecklas över tid.