De flesta läkare saknar nästan helt utbildning i geriatrik

UtbildningI vidstående ledare i Svensk Geriatrik 2015; nr 3: sid diskuterar jag behovet av utbildning i geriatrik (inkluderande gerontologi) för de läkare som ansvarar för äldre personer, som ofta har flera samtidiga hälsoproblem och behandlingar.
Tre medicinska specialiteter utgör ‘generalistspecialiteter’ som ansvarar för en stor del av vården av äldre personer, men ur tre olika hälsofas-perspektiv:

• Allmänmedicin – elektiv fas – primärvård
• Geriatrik – subakut fas – geriatrisk klinik på sjukhus
• Internmedicin – akut fas – akutverksamhet på sjukhus

I Socialstyrelsens nya målbeskrivningar för specialistutbildning av läkare i allmänmedicin och internmedicin (se särskilt blog-inlägg) nämns varken utbildning eller träning i geriatrik. Detta innebär att ‘man’ anser att läkare inom dessa specialiteter kan ansvara för klinisk handläggning av multisjuka äldre personer utan gedigen kontakt med kunskapsområdet geriatrik. Lägg därtill att utbildning i geriatrik bara omfattar 1-2 veckor av den elva terminer långa grundutbildningen av läkare vid landets sju medicinska fakulteter (minde än en procent). Detta innebär att den stora majoriteten läkare nästan inte alls har någon utbildning eller träning i geriatrik.

Bristen på utbildning i geriatrik är en av många orsaker till fragmenteringen av vården av äldre personer. Ålder är den viktigaste riskfaktorn för att drabbas av sjukdomar och skador. Äldre personer har därför i regel flera samtidiga kroniska hälsoproblem (multisjuklighet) och behandlingar (multibehandling) och det är givetvis nödvändigt att dessa personers hälsoproblem behöver handläggas på ett integrerat och koordinerat sätt över tid, oavsett var i vårdsystemet de befinner sig. Det är därför viktigt att kommande översyn av läkarnas specialistbildningar utgår från patientperspektivet och det uppenbara behovet av utbildning och träning i geriatrik för alla läkare som handlägger äldre personer.
Socialstyrelsen lade fram en rapport 2012 med rubriken ”Ökad kompetens inom geriatrik och gerontologi – förslag till utformning och genomförande”. Rapporten visade att bristen på utbildning i geriatrik inte alls bara gäller läkare, utan alla vårdyrkesgrupper: Rapport.

Behövs utbildning i geriatrik?


Visst kan vi vårda äldre_Sida_1

Visst kan vi vårda äldre_Sida_2

Replik Wentzel 121206-1Allmänmedicinaren Richard Wentzel skrev en debattartikel i Nerikes Allehanda, 121111, där han hävdade att primärvårdens personal har adekvat kompetens och intresse för att ge äldre personer god hälso/sjukvård. Han framförde synpunkten att problemet är att politikerna lagt nya uppgifter på primärvården att lösa inom befintlig budget, vilket gör att ”vi inte hinner ge god vård åt äldre”.

Således skulle problemen inom primärvården främst vara en fråga om tid och inte kompetens. Det är anmärkningsvärt att Wentzel hävdar att allmänmedicinare har adekvat kompetens och intresse för att ge äldre personer god hälso/sjukvård, eftersom grundutbildningen av läkare i geriatrik är nästan obefintlig och specialistutbildningen inte innehåller krav på tjänstgöring vid geriatrisk vårdenhet för någon medicinsk specialitet och någon yrkesgrupp utöver geriatriker (!) Skulle då kompetens  inom geriatrik uppstå som en ”emerging property” bara genom att arbeta med äldre personer? Har studier, föreläsningar, falldiskussioner,  laborationer, workshops etc. ingen betydelse just när det gäller geriatrik?

Enligt min mening är den närmast totala avsaknaden av utbildning i geriatrik för alla yrkesgrupper ett uttryck för systematisk åldersdiskriminering och blir särskilt allvarlig eftersom all slags vård och omsorg i hög grad avser äldre personer (se tidigare bloginlägg). Bilden kompliceras när specialister i allmänmedicin spär på detta genom att hävda att det inte heller behövs någon utbildning i geriatrik.
Jag bemötte Richard Wentzels inlägg i vidstående artikel i Nerikes Allehanda 121206.

Till ovanstående kommer att äldre personer (65+) undantagits från modern behandlingsforsning under hela efterkrigstiden och att den praktiska hälso/sjuk-vården och omsorgen samt journalföringen inte alls är anpassad till kunskapsområdet geriatrik och att det är fråga om handläggning av äldre personer med ofta omfattande hälsoproblem och behandlingar i livets slutskede med allt vad därtill hör i form av förlängd tid för återhämtning, psykosociala faktorer och etiska problem.