Olika etik för vårdpersonal och styrning i Stockholms läns landsting

Dagens Medicin publicerade denna vecka mitt vidstående bloginlägg rubricerat ”Varför gäller den etiska värdegrunden i SLL inte ledning och styrning?” Här redovisar jag en färsk rapport, där två forskare, Erica Falkenström och Anna Höglund, från SCORE (Stockholms universitet och Handelshögskolan) redovisar bristen på etik i ledning och styrningen av Stockholms läns landstings (SLL) och hur detta helt strider emot samma landstings etiska värdegrund från 2002, som undertecknades enhälligt av företrädare för sex politiska partier.
Om uppgifterna i forskar-rapporten är korrekta finns uppenbarligen ett stort glapp mellan ”bör” och ”är” i SLL. Hur är det möjligt att landstingets ledning inte beaktar sina egna, enhälligt framtagna etiska principer för ledning och styrning? Kan denna paradox ge ledtrådar till de massmedialt så utförligt beskrivna skandalerna kring bygget av Nya Karolinska Sjukhuset i Stockholm?

”.

Tio-i-topp-listor för olämplig styrning från landsting och stat

Tidningen Sjukhusläkaren publicerade denna vecka vidstående artikel med rubriken ”Olämpliga styråtgärder har skapat dagens vårdkris”, skriven av 41 läkare i Nätverket mot olämplig styrning av hälso och sjukvården. I artikeln beskriver vi tio exempel på olämplig styrning i landsting respektive stat.

Den olämpliga styrningen av sjukvården har och har haft särskilt negativa konsekvenser för personer med kroniska, ofta multipla, sjukdomar, dvs. vårdens vanligaste patienter. De senaste åren har en rad omfattande utredningar lagts fram med förslag till att utveckla och förbättra sjukvården. Problemen kan dock inte lösas varaktigt om inte dessa onödiga hinder tas bort.

Det rimliga vore att basera besluten om styrning/ledning (gruppnivå) på samma noggranna underlag som när det gäller enskilda patienter (individnivå) beträffande etik, evidens, empiri och möjlighet till systematiskt lärande av effekter över tid. Många års olämplig styrning har bidragit till att skapa många av de problem som finns i dagens sjukvård och den tilltagande vårdkrisen är därför till stor del en onödig artefakt. Inget talar för att man kan lösa problemen med samma metoder och personer som skapat dem.

Varning för aningslös digitalisering

Varning för aningslös digitalisering 170906

Aningslös digitalisering 170831Aningslös digitalisering 170831

Dagens Medicin publicerade idag mitt vidstående bloginlägg med rubriken ”Varning för aningslös digitalisering av sjukvården – två perspektiv”: Klicka här. Här ovan finns även den refererade artikeln ”Aningslös syn på digital teknik i sjukvården” skriven av fyra läkare och publicerad i Svenska Dagbladet 170831.

eHälsa (läs: digitalisering) kan inte i sig förbättra sjukvården, utan bör betraktas som digitaliserade metoder, där en del har potential att förbättra kvaliteten i sjukvården från både patienternas och personalens perspektiv.
Införande av nya digitaliserade metoder i sjukvården bör baseras på samma noggranna vetenskapliga evidens och respekt för etiska principer som för andra metoder.
IT- och eHälsoutvecklingen bör därför ha sin bas på universitet och högskolor, och inte inom statliga myndigheter eller landstingens och kommunernas förvaltningar.

 

Avbrutet samarbete med ICHOM och Boston Consulting Group samt utredning om Värdebaserad vård

Karolinska lämnar ICHOM-del

Dagens Nyheter skrev 25 augusti vidstående artikel att Karolinska universitetssjukhuset (KS) beslutat formellt avbryta samarbete med ICHOM, International Consortium on Health Outcomes Measurement. KS har under ett år bidragit med c:a en miljon kr samt med expertis i ICHOMs arbetsgrupper för att ta fram och införa ICHOMs mätstandarder för vårdresultat. Orsaken till att KS avbryter kontraktet är:
dels kopplingarna till det amerikanska konsultföretaget Boston Consulting Group
dels ICHOMs mål att samla internationella patientdata centralt i ett internationellt kvalitetsregister
vilka rest såväl etiska som juridiska frågor.

”Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården” har i en serie artiklar lyft fram problematiken kring ICHOM och anser att det är positivt att KS avbryter samarbetet.
Flera andra frågor som Nätverket drivit under det senaste ert har också fått en positiv utveckling:

•  Regeringen har enligt pressmeddelande 170817 givit i uppdrag till Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) att kartlägga kunskapsläget kring styrmodellen ”Värdebaserad vård”: Klicka här. Nätverket hemställde i skrivelse i april 2017 SBU att genomföra en sådan utredning.

•  Karolinska Institutet har markerat avstånd mot styrmodellen ”Värdebaserad vård” och kommer fortsättningsvis att vara försiktiga med långsiktiga engagemang i konsult-driven verksamhet, se Dagens Nyheter 170623: Klicka här

•  Karolinska universitetssjukhuset har beslutat avsluta samarbetet med Boston Consulting Group (BCG). Samtidigt fråntogs produktionsdirektör Andreas Ringman Uggla – med starka kopplingar till BCG – det operativa ansvaret, se Dagens Nyheter 170418: Klicka här.

Nätverket har i april 2017 även hemställt hos Statens Medicinskt-Etiska Råd (SMER) att göra en granskning av ”Värdebaserad vård”, men rådet har ännu ej besvarat skrivelsen.