Vårdkrisen – en onödig artefakt?

ArtefaktDagens Medicin publicerade denna vecka vår vidstående artikel med rubriken ”Vårdkrisen är egentligen en onödig artefakt”, skriven av mig och 30 andra läkare, alla inom ”Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården”. Klicka här. En stor del av alla lagar, förordningar och politiskt baserade ”satsningar” som avser ledning och styrning av hälso- och sjukvården under de senaste decennierna har varit olämpliga:
• de har i regel saknat vetenskaplig och empirisk evidens
• de står ibland i strid med riksdagens enhälligt antagna prioriteringsplattform från 1997
• de har inte lett till något systematiskt, transparent lärande av utfallet över tid, dvs om avsedda resultat uppnåtts eller om negativa effekter inträffat
• de har bidragit till att stora ekonomiska resurser (skattemedel) använts med onödigt dåliga resultat, dvs. en omfattande kapitalförstöring

Den pågående vårdkrisen är omfattande:
Primärvård: En stor del av alla läkartjänster i primärvården är vakanta och upprätthålls av läkare under utbildning (ST-läkare) och stafettläkare.
Sjukhus: De självstyrande landstingen har sedan många år successivt lagt ned vårdplatser på sjukhus. Enligt OECD har Sverige sedan flera år tillbaka lägst antal vårdplatser på sjukhus per capita i Europa. Detta leder till att de flesta (alla?) akutmottagningar och sjukhus är överbelastade, vilket i medför långa väntetider på akuten, att patienter ofta läggs in som överbeläggningar eller som satellitpatienter på ”fel” avdelning och skrivs ut alltför tidigt i alltför instabilt skick till en primärvård i kris. Till detta ska läggas den aktuella bristen på sjuksköterskor som vill arbeta i landstingen och som gör att många vårdplatser inte kan hållas öppna. Enligt en nationell undersökning av SVT Nyheter publicerad 161211 var 5-16 % av alla återstående vårdplatser stängda då: Klicka här
Kommunala äldreboenden: De självstyrande kommunerna har under åren 2000-2014 lagt ned 33 % av antalet platser i särskilda boenden (SÄBO) för äldre personer. Detta innebär att de äldre personer som idag beviljas biståndsbeslut för SÄBO har avsevärt sämre hälsotillstånd än tidigare och att boendetiden (överlevnadstiden) från inflyttningen därför minskar. I Stockholm är medelöverlevnaden efter inflyttning på SÄBO idag under ett år, en del uppgifter anger 6-8 månader. Detta innebär att SÄBO förändras från boende till palliativ vårdverksamhet.

Till detta ska läggs att arbetssätten ofta är ineffektiva och att journalerna är olämpligt utformade för att användas för patienter med kroniska sjukdomar, särskilt flera samtidiga hälsoproblem, vilka är vårdens vanligaste patienter.

Allt fler lokala protester framförs runt om i landet. Läkare och andra vårdyrkesgrupper protesterar mot orimliga arbetsförhållanden, som innebär stora risker för patienterna och arbetsmiljöproblem för personalen. De som protesterar riktar sin kritik och vädjan om åtgärder till det politiska och administrativa system som idag har i uppdrag att leda och styra sjukvården. Dilemmat är att det är den olämpliga styrningen som i hög grad medverkat till/utlöst den pågående krisen – som därmed kan betraktas som en artefakt.
Inget talar för att det går att lösa vårdkrisen med liknande metoder som framkallat den.

Karolinska avbryter samarbete med Boston Consulting Group

Samarbete med BCG avbryts 170418

Idag publicerade Dagens Nyheter vidstående artikel med rubriken ”Samarbetet med ifrågasatt konsultbolag avslutas”. Troligen orsakas detta till stor del av uppgifter i massmedia om skenande konsultkostnader, kopplat till jäv mellan flera personer i ledningen för Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) och Boston Consulting Group. Förhoppningsvis bidrar detta till att NKS avbryter satsningen på ”Värdebaserad vård” (VbV) som styrmodell för sjukhuset.
Den pågående vårdkrisen är till stor del en onödig artefakt, som förorsakats av många års olämplig styrning av hälso- och sjukvården med många olika olämpliga åtgärder, VbV är ett av många exempel på detta.

Sverige ledande på värdebaserad vård

Sverige bästLäkartidningen publicerade idag min vidstående artikel med rubriken ”Sverige ledande på värdebaserad vård”. Uppgifterna kommer från det multinationella företaget The Economist Group, som är inriktat på »international business« och »world affairs« och publicerar tidningen The Economist. Deras Economist Intelligence Unit (EIU) har skrivit rapporten »Value-based healthcare: a global asseyssment«. Av 52 intervjuade experter från många länder ingår en svensk: Christina Rångemark Åkerman, president i International Consortium on Health Outcome Measurement (ICHOM), läkare, med dr  och tidigare generaldirektör för Läkemedelsverket Klicka här.

Det pågår ett omfattande arbete nationellt och internationellt för att införa ”Värdebaserad vård” som styrsystem i Sverige. Arbetet drivs av en rad  ekonomiskt inriktade organ, t.ex. ICHOM, Harvard Business School och Boston Consulting Group, uppbackade av bl.a. Karolinska Institutet, SVEUS och regeringens expertgrupp Life Science). Den citerade rapporten visar att arbetet så här långt tyvärr har varit framgångsrikt, trots att det finns en rad starka motargument (se tidigare blog-inlägg).

Här nedan är två tabeller och en figur som jag gjort baserat på uppgifter i rapporten, för att förtydliga resultaten.

 

Tabell 1Tabell 2Figur 1