Styrningen har blivit ett hot

Artikel styrning SvD 160725Artikel styrning SvD 160725I vidstående debattartikel på SvD Brännpunkt 25 juli har jag tillsammans med nio andra läkare kritiserat styrningen av hälso/sjuk-vården. Vi anser att det är fel att beslut som påvekar grupper av människor (organisation, styrning, journalsystem etc) hanteras väsensskilt från de noga reglerade principer som gäller på individnivå. Vi skriver bl.a. att ”Verksamheten styrs till stor del av ideologi, partipolitik och förhoppningar”.
Hur är det möjligt att en lång rad olämpliga metoder för styrning och kontroll av hälso/sjuk-vården kommit och gått under en lång följd av år utan att det finns några tecken till ett systematiskt lärande?

Den olämpliga styrningen av vård och omsorg är troligen den vikigaste förklaringen till den pågående krisen och stressen i vårdsystemet. Det finns inga tecken eller utsikter till spontanläkning. För att vända på den allvarliga situationen och få till stånd en långsiktigt positiv och hållbar utveckling krävs bl.a. följande:

• Läkare – som har det övergripande medicinska ansvaret för patienternas behandling och vård – måste få ett betydligt större inflytande på hur vården/omsorgen organiseras och styrs.

• Den evidensbaserade arbetsmetoden måste givetvis även inkludera gruppnivån, dvs hur vården/omsorgen organiseras och styrs. Planeringen och utvecklingen av vården måste därför flyttas från landstingens och kommunernas tjänstemannaförvaltningar och olika konsultföretag till universitet och högskolor. Alla rapporter som skrivs måste hålla minst C-uppsatsnivå och rapporterna bör publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter med referee-granskning.

• Vården är olämpligt organiserad för vårdens vanligaste patienter, dvs de med flera samtidiga långvariga sjukdomar, dvs fr.a. äldre personer. Organisationen, styrningen och journalsystemen utgör tre centrala riskfaktorer för ohälsa. Det finns inga belägg för att det är möjligt att reformera vårdsystemet top-down; detta måste ske genom experiment med stora frihetsgrader direkt i vården, ledda av personer med gedigen klinisk kompetens och forskningserfarenhet.